SOD-123FL新品

 

 

Product Series

Part No.

Io(A)

VR(V)

VF(V)

Trr(nS)

Schottky

DSK12-THRU-DSK120

1

20-200

0.5-0.95

-

DSK22 THRU-DSK220

2

20-200

0.5-0.95

-

DSK32-THRU-DSK320

3

20-200

0.5-0.95

-

Super Fast

SOD1E1-THRU-SOD1E8

1

50-600

0.95-1.3

35

HER

SOD1H1-THRU-SOD1H8

1

50-1000

1.0-1.7

50-75

Fast

SOD1F1 THRU-SOD1F7

1

50-1000

1.3

150-500

Std

SOD4001-THRU-SOD4007

1

50-1000

1.1

-

 

 

SMAF新品

 

 

Product Series

Part No.

Io(A)

VR(V)

VF(V)

Trr(nS)

Schottky

SS12F THRU-SS1200F

1

20-200

0.55-0.95

-

SS22F THRU-SS2200F

2

20-200

0.55-0.95

-

SS32F THRU-SS3200F

3

20-200

0.55-0.95

-

SS52F THRU-SS5200F

5

20-200

0.55-0.95

-

Super Fast

ES1AF THRU-ES1JF

1

50-600

0.95-1.3

35

ES2AF THRU-ES2JF

2

50-600

0.95-1.3

35

HER

US1AF THRU-US1MF

1

50-1000

1.0-1.7

50-75

US2AF THRU-US2MF

2

50-1000

1.0-1.7

50-75

Fast

RS1AF THRU-RS1MF

1

50-1000

1.3

150-500

RS2AF THRU-RS2MF

2

50-1000

1.3

150-500

Std

M1F THRU-M7F

1

50-1000

1.1

-

S2AF THRU-S2MF

2

50-1000

1.1

-

 

 

TO-277新品

 

 

Product Series

Part No.

Io(A)

VR(V)

VF(V)

Trr(nS)

Schottky

SB1045L

10

45

0.53

-

SL1045

10

45

0.42

-

SB1545L

15

45

0.53

-

 

超薄SMBF封装

 

 

Product Series

Part No.

Io(A)

VR(V)

VF(V)

Trr(Ns)

Schottky

SS22BF-THRU-SS2200BF

2

20-200

0.55-0.95

-

SS32BF-THRU-SS3200BF

3

20-200

0.55-0.95

-

SS52BF-THRU-SS5200BF

5

20-200

0.55-0.95

-

Super Fast

ES2ABF-THRU-ES2JBF

2

50-600

0.95-1.3

35

ES3ABF-THRU-ES3JBF

3

50-600

0.95-1.3

35

ES5ABF-THRU-ES5JBF

5

50-600

0.95-1.3

35

Her

US2ABF-THRU-US2MBF

2

50-1000

1.0-1.7

50-75

US3ABF-THRU-US3MBF

3

50-1000

1.0-1.7

50-75

US5ABF-THRU-US5MBF

5

50-1000

1.0-1.7

50-75

Fast

RS2ABF-THRU-RS2MBF

2

50-1000

1.3

150-500

RS3ABF-THRU-RS3MBF

3

50-1000

1.3

150-500

RS5ABF-THRU-RS5MBF

5

50-1000

1.3

150-500

Std

S2ABF-THRU-S2MBF

2

50-1000

1.1

-

S3ABF-THRU-S3MBF

3

50-1000

1.1

-

S5ABF-THRU S5MBF

5

50-1000

1.1

-